Tác giả :

BUILD-IT xin gii thiđến các em sinh viên mt s bui To đàm Công ngh Trc tuyến cung cp bAmazon Web Services (AWS). Dưới hình thc hi tho qua web, các chuyên gia t gii pháp AWS s trình bày ni dung ch đề, thc hin mô phng trc tiếp, gii thiu các ví d t khách hàng ca AWS, và tham gia hđáp vi người tham d.

 

Ch đề và mc chuyên môn hoá ca các bui hi tho này khá đa dng và phù hp vi nhiđối tượng khác nhau. Dướđây là thông tin ca mt s phiên ni bt theo các lĩnh vc trong thi gian ti:

 

DI ĐNG

Lôi kéo sự tham gia của người dùng với Amazon Pinpoint: Tìm hiu cách Amazon Pinpoint có th vn hành các chiến dch qua các kênh như tin nhn qung cáo qua di dng, SMS, và email nhm góp phn to nên mt h thng thông tin hoàn chnh và tích hp.

Thi gian: 13 tháng 7 | 10:30 AM - 11:10 AM PT | 01:30 PM - 02:10 PM ET

 

D LIU LN

Xây dựng Danh mục Siêu dữ liệu cho Tập Dữ liệu của bạn sử dụng Dịch vụ Amazon Elasticsearch: Tìm hiu cách s dng Dch v Amazon Elasticsearch để xây dng mt kho siêu d liu cho tp d liu và lp ch mc ni dung ca các tài liu ca bđể bn có th d dàng xác định v trí các tp bng văn bn cha trong chúng.

Thi gian: 11 tháng 7 | 10:30 AM - 11:10 AM PT | 1:30 PM - 2:10 PM ET

 

CƠ S D LIU

Thiết kế, Triển khai và Tối ưu hóa SQL Server trên AWS: Tìm hiu cách s dng Amazon EC2 và Amazon RDS để tn dng được nhiu hơn tcơ s d liu SQL Server ca bn.

Thi gian: 28 tháng sáu | 10:30 AM - 11:10 AM PT | 1:30 PM - 2:10 PM ET

 

Chuyển đổi và Di chuyển Cơ sở dữ liệu NoSQL hoặc Kho Dữ liệu sang AWS: Tìm hiu cách d dàng di chuyn cơ s d liu và kho d liu ca bn lên đám mây.

Thi gian: 12 tháng by | 2:00:00 AM WIB - 2:45:00 AM WIB

 

AN NINH VÀ XÁC MINH NHN DNG

Tích hợp Đánh giá An toàn vào chu trình DevOps của bạn bằng Amazon Inspector: Kết hp bo mt theo yêu c bt k giai đon nào ca vòng đời DevOps ca bn vi Amazon Inspector.

Thi gian: 13 tháng by | 12:00 PM - 12:40 PM PT | 3:00 PM - 3:40 PM ET

 

Bảo mật Ứng dụng Web của bạn bằng AWS Web Application Firewall (WAF) và AWS Shield: Tìm hiu cách bo v các ng dng web ca bn chng DDoS và các cuc tn công web khác bng AWS Shield và AWS Web Application Firewall (WAF).

Thi gian: 12 tháng by | 12:00 PM - 12:40 PM PT | 03:00 PM - 03:40 PM ET

 

LABS MÔ PHNG THC HÀNH

Hands on Lab - Các khối lượng công việc của Windows trên AWS: Tiếp nhn khoá đào to thc hành và hc cách bđầu chy các khi lượng công vic ca Windows trên AWS.

Thi gian: 27 tháng 7 | 8:30 AM - 10:00 AM PT | 11:30 AM - 1:00 PM ET

 

Hands on Lab - Giới thiệu về Microsoft SQL Server trong AWS: Tiếp nhn khoá đào to thc hành và tìm hiu các bướđể khđộng và cu hình Microsoft SQL Server đầu tiên ca bn trên Dch v Cơ s d liu Quan h Amazon (RDS) và kết ni nó vi Microsoft SQL Server Management Studio.

Thi gian: 26 tháng 7 | 8:30 AM - 10:00 AM PT | 11:30 AM - 1:00 PM ET

 

ĐIN TOÁN

Vận hành một Phương án Truyền thông có tính điều chỉnh theo hoàn cảnh cao trên AWS bằng cách sử dụng EC2 Spot Instances: Tìm hiu các khái nim quan trng ca EC2 Spot Instances và các mu s dng chung để tưu hóa tđa kích c và chi phí trong đám mây.

Thi gian: 27 tháng 7 | 12:00 PM - 12:40 PM PT | 3:00 PM - 3:40 PM ET

 

Quản lý WordPress trên Amazon Lightsail: Chúng tôi cùng các bđi qua các bước s dng WordPress trên Amazon Lightsail và cung cp mi thông tin bn cn biết.

Thi gian: 11 tháng 7 | 09:00 AM - 09:40 AM PT | 12:00 PM - 12:40 PM ET

 

DOANH NGHIP VÀ HYBRID

Phân tách và tăng quy mô ứng dụng bằng cách sử dụng Amazon SQS và Amazon SNS: Tìm hiu cách Amazon SQS và Amazon SNS giúp đơn gin hóa vic phân chia và thông tin mt cách đảm bo gia các ng dng -  bt k quy mô nào.

Thi gian: 13 tháng 7 | 9:00 AM - 9:40 AM PT | 12:00 PM - 12:40 PM ET

 

VN VT KT NI

Các tính năng thiết yếu của Nền tảng Đám mây IoT: Tìm hiu cách AWS định nghĩa các năng lc ct lõi ca nn tng đám mây IoT.

Thi gian: 12 tháng 7 | 11:00:00 PM WIB - 11:45:00 PM WIB

 

LƯU TR D LIU

Tìm hiểu sâu về Amazon S3: Cùng tìm hiu các tính năng ca Amazon S3 (bao gm các đon mã) và nhng phát kiến mi nht v qun lý và bo mt lưu tr.

Thi gian: 13 tháng 7 | 12:30:00 AM WIB - 1:15:00 AM WIB

 

SERVERLESS

Các thực tiễn tốt nhất cho các ứng dụng không có máy chủ: Tìm hiu các thc tin tt nht v an ninh cho các ng dng không có máy ch và AWS Lambda.

Thi gian: 25 tháng 7 | 12:00 PM - 01:00 PM PT | 3:00 PM - 4:00 PM ET

 

Các em cũng có th xem thông tin tt c các hi thtại đây.

 

Trân trng,

Ngô Minh Ngc (PhD, Software Engineering)

Chuyên gia thiết kế chương trình đào to

Arizona State University Vietnam

cristal.ngo@asu.edu | (+84) 163 869 2798

builditvietnam.org | www.heeap.org  

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
CÁC ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
                 
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn