Tác giả :

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 178 /KH-ĐHSPKT                   Tp. Hồ Chí Minh, ngày  04  tháng 8 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tuần sinh hoạt công dân - SV đầu năm học 2017-2018

 


Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo tại Công văn số 3333/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 02 tháng 8 năm 2017 về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2017-2018; căn cứ tình hình thực tế của trường, Hiệu trưởng ban hành kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên (SV) đầu năm học 2017-2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

            1. Nâng cao nhận thức của SV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế.

            2. Giúp cho SV nắm vững và thực hiện những quy định, quy chế về đào tạo, về công tác SV; phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Ngành Giáo dục & Đào tạo, của Nhà trường.

            3. Tuần sinh hoạt công dân SV đầu năm học là nhiệm vụ bắt buộc đối với tất cả SV nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của SV, là một trong các tiêu chuẩn đánh giá điểm rèn luyện của người học, vì vậy yêu cầu các đơn vị cùng toàn thể SV tham gia nghiêm túc, đầy đủ.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA SINH HOẠT: Toàn bộ SV đại học, cao đẳng hệ chính quy đang học tại trường năm học 2017-2018.

III. NỘI DUNG SINH HOẠT

1. Các khóa trước 2017: sinh hoạt với nội dung & thời gian như sau:

       a. Một buổi khoa/TT quản ngành tổ chức sinh hoạt với SV (Ban chủ nhiệm khoa/TT chủ trì) với các nội dung: Tổng kết các mặt hoạt động của SV/lớp và bình xét thi đua năm học 2016-2017; đề cử ban đại diện lớp nhiệm kỳ mới; đề xuất đóng góp ý kiến với khoa/TT, trường; Phổ biến các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, công tác SV liên quan tới SV (Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT về đánh giá kết quả rèn luyện người học; Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 quy chế công tác SV); công tác Đoàn-Hội; nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 của khoa/TT và các nội dung khác do khoa/TT quy định. SV tham gia sinh hoạt ký vào danh sách điểm danh.

            Thời gian: từ ngày 21 -26/8/2017; Địa điểm: Các phòng học tại Khu A, B, C và Tòa nhà Trung tâm (Thời gian địa điểm chi tiết theo lịch đính kèm).

Ban chủ nhiệm khoa/TT phân công đội ngũ giảng viên là tư vấn viên, thư ký khoa/TT tổ chức điểm danh SV tham gia buổi sinh hoạt với khoa/TT quản ngành, tổng hợp và chuyển cho phòng Tuyển sinh và công tác SV (anh Bình) sau đợt sinh hoạt.

b. Một buổi SV tự học qua video được nhà trường phát trực tiếp bài giảng: 08h30 – 10h ngày 25/8/2017 trên trang Facebook của Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên, đăng tải trên website trường với các nội dung sau:

              Tuyên truyền về những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư và thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII….

              Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục… gắn với trách nhiệm của SV trong giai đoạn hiện nay.

              Thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước 7 tháng đầu năm 2017; Tình hình Biển Đông và chính sách của Đảng & Nhà nước ta.

              Một số nội dung trọng tâm của nhà trường trong năm học 2017 – 2018.

            Yêu cầu tất cả SV làm thu hoạch bằng hình thức làm bài trắc nghiệm trực tuyến trên website: exam.hcmute.edu.vn; Lịch làm bài thu hoạch bằng trắc nghiệm: Từ ngày 09 - 23/9/2017; Đánh giá kết quả đợt sinh hoạt: Căn cứ kết quả bài thu hoạch và danh sách điểm danh sinh viên sinh hoạt với khoa/TT, Nhà trường tổng kết đánh giá đợt sinh hoạt công dân – SV đầu năm học:

- Sinh viên đạt yêu cầu đợt sinh hoạt đầu năm học: Tham gia đầy đủ buổi sinh do khoa/TT tổ chức và có bài thu hoạch đạt yêu cầu trở lên.

- Sinh viên vi phạm quy định đợt sinh hoạt, tùy theo mức độ sẽ bị trừ điểm rèn luyện, bị kỷ luật khiển trách đến cảnh cáo.

2. Sinh viên khóa 2017: Sinh hoạt với nội dung & thời gian như sau:

a. Một buổi SV học tập tập trung, với các nội dung sau:

              -  Giới thiệu về Trường, cơ cấu tổ chức, cơ hội việc làm sau khi ra trường.

              -  Quy chế công tác sinh viên; Quy chế thi đua khen thưởng và kỷ luật; Quy định tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội; Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học; Về học bổng khuyến khích học tập; Về thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập; Quy định về tín dụng đối với sinh viên; Quy chế về nội trú & ngoại trú,… (nguồn tài liệu: Sổ tay công tác sinh viên.

              -  Quy chế về việc tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp theo học chế tín chỉ.

              -  Tọa đàm về phương pháp học đại học; Sáng tạo và khởi nghiệp; Gương sinh viên thành đạt.

            Thời gian: từ ngày 21 -26/8/2017; Địa điểm: Hội trường lớn.

b. Một buổi SV tự học qua video được nhà trường phát trực tiếp bài giảng: 8h30 – 10h ngày 25/8/2017 trên trang Facebook của Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên, đăng tải trên website trường với các nội dung sau:

              Tuyên truyền về những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư và thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII….

              Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục… gắn với trách nhiệm của SV trong giai đoạn hiện nay.

              Thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước 7 tháng đầu năm 2017; Tình hình Biển Đông và chính sách của Đảng & Nhà nước ta.

c. Ba buổi sinh hoạt với khoa quản ngành, với các nội dung:

ü Giới thiệu về mục tiêu, chương trình, ngành nghề đào tạo, chuẩn đầu ra (chương trình đào tạo 150 TC theo hướng tiếp cận CDIO).

ü Giới thiệu phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018; yêu cầu học tập, rèn luyện trong môi trường đại học; phương pháp và một số kinh nghiệm học tập đại học.

ü Tổ chức tham quan, giao lưu trong và ngoài trường; và các vấn đề khác do khoa/TT quy định;

d. Cuối đợt sinh hoạt SV làm thu hoạch dưới hình thức làm bài trắc nghiệm trực tuyến trên website: exam.hcmute.edu.vn.

         Thời gian làm bài thu hoạch: Từ ngày 09 - 23/9/2017.

Căn cứ kết quả bài thu hoạch và danh sách điểm danh gặp gỡ lãnh đạo khoa/TT, Nhà trường tổng kết đánh giá đợt sinh hoạt công dân – SV đầu khóa học.

e. Địa điểm và lịch sinh hoạt chi tiết (xem phụ lục đính kèm theo).

3. Buổi gặp mặt giữa Lãnh đạo trường với sinh viên khóa 2017 và chương trình văn nghệ chào đón tân sinh viên: vào lúc 18h30 ngày 08/9/2017 (thứ sáu) tại Sân vận động Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban tổ chức

-  Ông Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng                                                     Trưởng ban

-  Ông Lê Hiếu Giang, Phó Hiệu trưởng                                             Phó Trưởng ban

-  Ông Trần Thanh Thưởng, TP. Tuyển sinh & CTSV                       UV thường trực

-  Ông Nguyễn Phương, Trưởng phòng Đào tạo                                Ủy viên          

-  Ông Nguyễn Đình Cả, Trưởng khoa Lý luận chính trị         Ủy viên

 -  Ông Nguyễn Hùng Thái,  TP. Kế hoạch -TC                                 Ủy viên

-  Ông Nguyễn Tấn Quốc, Trưởng phòng Quản trị CSVC                 Ủy viên

-  Ông Phạm Hữu Thái, Bí thư Đoàn Trường                        Ủy viên

-  Ông Lê Thanh Phúc, Trưởng khoa ĐT CLC                                   Ủy viên

-  Ông Huỳnh Nguyên Chính, Trưởng TT Thông tin MT        Ủy viên

-  Các Ông (Bà) trưởng hoặc phó các Khoa/TT phụ trách SV Ủy viên

-  Ông Lê Quang Bình, Cán bộ phòng TS & Công tác SV       Ủy viên

2. Phân công trách nhiệm cho các đơn vị

            -  Phòng Tuyển sinh và công tác SV: Giúp Hiệu trưởng chủ trì phối hợp triển khai tuần sinh hoạt công dân SV đầu năm học, đầu khóa học trong toàn trường; lập kế hoạch, bố trí lớp học; công tác thông tin tuyên truyền; tổng hợp thống kê đánh giá kết quả đợt sinh hoạt và trình Hiệu trưởng danh sách SV bị xử lý kỷ luật do vi phạm quy định tham gia đợt sinh hoạt.

              -  Khoa Lý luận chính trị: Bố trí từ 1 – 2 báo cáo viên giới thiệu chuyên đề qua quay video trực tiếp từ 08h30 – 10h ngày 25/8/2017: Tuyên truyền về những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư và thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII….; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục… gắn với trách nhiệm của SV trong giai đoạn hiện nay; Thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước 7 tháng đầu năm 2017; Tình hình Biển Đông và chính sách của Đảng & Nhà nước ta; Xây dựng bộ câu hỏi thu hoạch để sử dụng trong đợt sinh hoạt. Câu hỏi chuyển cho Trung tâm Thông tin Máy tính trước ngày 05/9/2017.

            -  Trung tâm Thông tin máy tính: Xây dựng ứng dụng, tạo cơ sở dữ liệu thi trên website exam.hcmute.edu.vn phục vụ làm bài thu hoạch; cử cán bộ phụ trách, vận hành và quản trị trang thi online của SV; xây dựng chuyên mục “Sinh hoạt đầu khóa 2017” đăng tải video bài giảng và các sản phẩm tuyên truyền của các đơn vị; hướng dẫn SV sử dụng email do trường cấp.

            -  Các Khoa/TT: Chuẩn bị các nội dung để sinh hoạt với SV; phân công cán bộ, tư vấn viên, thư ký khoa thực hiện nhiệm vụ theo quy định; đôn đốc, kiểm tra nhắc nhở SV thuộc đơn vị quản lý tham gia nghiêm túc đợt sinh hoạt; in danh sách lớp, tổng hợp & danh sách điểm danh có chữ ký của SV về phòng Tuyển sinh và CTSV.

            -  Các đơn vị: Đào tạo, Tuyển sinh và công tác sinh viên, Khoa học Công nghệ, Kế hoạch-Tài chính, Thư viện, Y tế, Quan hệ doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ SV, Đoàn trường & Hội SV trường: Xây dựng bộ tài liệu cung cấp cho sinh viên; Xây dựng 01 sản phẩm tuyên truyền (video, trang web, trình chiếu,…) chứa các nội dung liên quan cho SV khóa 2017 gửi về TT Thông tin máy tính đăng lên website trường trước ngày 21/8/2017.

            -  Đoàn trường, Hội SV: Chuẩn bị các nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông, giáo dục giới tính và phòng chống tệ nạn mại dâm, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác để triển khai trong tuần sinh hoạt. Tổ chức & chỉ đạo cho SV toàn trường ký cam kết: Nói không với ma túy.

            -  Phòng Quản trị cơ sở vật chất: Chuẩn bị phòng học phục vụ đợt sinh hoạt (theo lịch sinh hoạt).

3. Kinh phí

Phòng Tuyển sinh và công tác SV phối hợp với phòng Kế hoạch-Tài chính lập dự trù kinh phí trình BGH phê duyệt theo quy định (mỗi khoa/TT quản lý SV: 5.000.000đ + 100.000đ/SV đại trà hoặc 200.000đ/SV chất lượng cao).

Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch.

 

 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);                                                                                  (Đã ký)

- Các đơn vị (để thực hiện);

- CVBC, sinh viên (để thực hiện);

- Lưu: VT, TS&CTSV.                                                        PGS.TS Lê Hiếu Giang

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH SƯ PHAM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH SINH HOẠT ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018 CÁC KHÓA TRƯỚC 2017

(Kèm theo Kế hoạch số:178/KH-ĐHSPKT  ngày  04/8/2017 của Hiệu trưởng)

 


  1. KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

TT

LỚP

SĨ SỐ

ĐỊA ĐIỂM

Thời gian

Ngày

1

Các khóa kéo dài

150

E1.502

13g00 - 15g00

Ngày 21/8/2017

2

14110CL1

45

A2.202

13g00 - 15g00

3

14110CL2

33

4

14110CL3

13

5

15110CL1

31

A2.201

13g00 - 15g00

6

15110CL2

32

7

15110CL3

31

8

15110CL4

29

9

15110CL5

31

10

16110CL1

34

E1.503

13g00 - 15g00

11

16110CL2

35

12

16110CL3

33

13

16110CL4

34

15g00 - 17g00

14

16110CL5

33

15

16110CL6

33

16

14119CL1

28

A2.202

15g00 - 17g00

17

14119CL2

21

18

15119CL1

32

19

15119CL2

28

20

16119CL1

32

21

14125CLC

19

A2.201

15g00 - 17g00

22

15125CL1

31

23

15125CL2

32

24

16125CL1

31

25

16125CL2

32

26

14124CLC

30

A4.202

13g00 - 15g00

27

15124CL1

31

28

15124CL2

33

29

16124CL1

27

15g00 - 17g00

30

16124CL2

25

31

16124CL2

24

32

14141CLDT1

35

A4.102

13g00 - 15g00

33

14141CLDT2

34

34

14141CLVT

14

35

15141CLDT1

20

15g00 - 17g00

36

15141CLDT2

25

37

15141CLVT

28

38

16141CL1

32

39

16141CL2

30

40

14142CL1

24

Phòng họp 2 (Tầng 6 tòa nhà trung tâm)

13g00 - 15g00

41

14142CL2

24

42

15142CL1

31

43

15142CL2

31

44

15142CL3

32

45

15142CL4

31

46

16142CL1

36

15g00 - 17g00

47

16142CL2

34

48

16142CL3

34

49

16142CL4

34

50

16142CL5

34

51

14143CLC

37

A4.201

13g00 - 15g00

52

15143CL1

32

53

15143CL2

31

54

15143CL3

30

55

16143CL1

35

15g00 - 17g00

56

16143CL2

35

57

16143CL3

33

58

16143CL4

34

59

14145CLC

28

A4.101

13g00 - 15g00

60

15145CL1

30

61

15145CL2

31

62

15145CL3

32

63

15145CL4

32

A4.102

64

15145CL5

31

65

15145CL6

28

66

16145CL1

32

A4.102

15g00 - 17g00

67

16145CL2

33

68

16145CL3

33

69

16145CL4

33

A4.101

70

16145CL5

32

71

16145CL6

33

72

16145CL7

31

73

14144CL1

23

A4.201

13g00 - 15g00

 

 

 

 

 

 

Ngày 22/8/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 22/8/2017

74

14144CL2

22

75

15144CL1

32

76

15144CL2

31

77

15144CL3

30

78

16144CL1

34

15g00 - 17g00

79

16144CL2

33

80

16144CL3

31

81

16144CL4

31

82

16144CL5

32

83

14146CL1

22

Phòng họp 2 (Tầng 6 tòa nhà trung tâm)

 

 

 

 

Phòng họp 2 (Tầng 6 tòa nhà trung tâm)

13g00 - 15g00

84

14146CL2

18

85

15146CL1

32

86

15146CL2

32

87

15146CL3

31

88

15146CL4

31

89

16146CL1

28

15g00 - 17g00

90

16146CL2

32

91

16146CL3

29

92

16146CL4

30

93

16146CL5

26

94

14147CL1

33

E1.503

13g00 - 15g00

95

14147CL2

34

96

15147CL1

34

97

15147CL2

32

98

16147CL1

28

15g00 - 17g00

99

16147CL2

28

100

16147CL3

26

101

14148CLC

16

A2.202

13g00 - 15g00

102

15148CL1

35

103

15148CL2

29

104

16148CL1

26

105

16148CL2

27

106

14149CL1

25

A4.102

13g00 - 15g00

107

14149CL2

24

108

15149CL1

36

109

15149CL2

35

110

16149CL1

24

15g00 - 17g00

111

16149CL2

24

112

16149CL3

25

113

15127CLC

28

114

14150CLC

11

A4.101

13g00 - 15g00

115

15150CL1

26

116

15150CL2

23

117

16150CL1

31

118

15116CL1

30

15g00 - 17g00

119

15116CL2

32

120

16116CL1

28

121

16116CL2

25

122

16116CL3

23

123

14151CLC

30

A4.201

13g00 - 15g00

124

15151CL1

34

125

15151CL2

33

126

15151CL3

33

127

16151CL1

28

15g00 - 17g00

128

16151CL2

31

129

16151CL3

28

130

15109CL1

28

A2.202

15g00 - 17g00

131

15109CL2

29

132

16109CL1

29

133

16109CL2

29

134

16142CLA

61

A2.202

13g00 - 15g00

135

16143CLA

51

136

16145CLA

48

15g00 - 17g00

137

16146CLA

50

138

16149CLA

15

 

 

4.272

 

 

 

 

  1. KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TT

LỚP

SĨ SỐ

ĐỊA ĐIỂM

Thời gian

Ngày

1

Các khóa kéo dài

150

C401

13g00 - 15g00

Ngày 23/8/2017

2

13941DT

16

15g00 - 17g00

3

13941VT

19

4

139420

30

5

141190

57

6

14141DT1

65

C501

13g00 - 15g00

7

14141DT2

66

8

14141DT3

42

9

14141VT1

58

15g00 - 17g00

10

14141VT2

57

11

141421

86

C502

13g00 - 15g00

12

141422

87

13

141423

87

15g00 - 17g00

14

141424

43

15

141511

26

C402

13g00 - 15g00

16

141512

27

17

14941DT+VT

38

18

149420

37

19

151191

49

15g00 - 17g00

20

151192

49

21

15141DT1

72

C503

13g00 - 15g00

22

15141DT2

69

23

15141VT1

38

15g00 - 17g00

24

15141VT2

39

25

151421

83

C406

13g00 - 15g00

26

151422

85

15g00 - 17g00

27

151423

63

28

151511

78

C504

13g00 - 15g00

29

151512

73

30

153410

17

C403

13g00 - 15g00

31

153420

37

32

157410

65

C504

15g00 - 17g00

33

157421

55

34

157422

54

35

15941(DT+VT)

24

C403

13g00 - 15g00

36

159420

31

37

161190

60

C404

13g00 - 15g00

38

161290

59

39

16141DT1

45

15g00 - 17g00

40

16141DT2

45

41

16141VT1

48

42

161421

40

C405

13g00 - 15g00

43

161422

39

44

161511

43

15g00 - 17g00

45

161512

42

46

163410

28

C403

15g00 - 17g00

47

163420

51

48

16941(ĐT+VT)

27

49

169420

31

 

 

2.530

 

 

 

 

  1. KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

TT

LỚP

SĨ SỐ

ĐỊA ĐIỂM

Thời gian

Ngày

1

Các khóa kéo dài

150

C304

13g00 - 15g00

Ngày 23/8/2017

2

139040

14

3

139430

15

4

139460

11

5

141040

38

15g00 - 17g00

6

141431

87

7

141432

74

C305

13g00 - 15g00

8

141433

95

15g00 - 17g00

9

141441

68

C306

13g00 - 15g00

10

141442

70

15g00 - 17g00

11

141461

67

C302

13g00 - 15g00

12

141462

63

15g00 - 17g00

13

141463

64

14

149040

8

13g00 - 15g00

15

149430

16

16

149460

11

17

151040

43

C301

13g00 - 15g00

18

151431

72

19

151432

72

15g00 - 17g00

20

151433

72

21

151441

85

A4.101

13g00 - 15g00

22

151442

74

23

151461

81

15g00 - 17g00

24

151462

72

25

157431

84

C303

13g00 - 15g00

26

157432

56

27

153430

37

15g00 - 17g00

28

159040

25

29

159430

20

30

159460

25

31

161040

58

A2.201

13g00 - 15g00

32

161431

49

33

161432

49

34

161441

107

15g00 - 17g00

35

161442

65

36

161461

80

 

A2.202

 

 

A2.202

13g00 - 15g00

37

161462

63

38

163430

59

15g00 - 17g00

39

169040

22

40

169430

23

41

169460

24

 

 

2268

 

 

 

 

  1. KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

TT

LỚP

SĨ SỐ

ĐỊA ĐIỂM

Thời gian

Ngày

1

Các khóa kéo dài

150

A211

13g00 - 15g00

Ngày 23/8/2017

2

139450

48

3

139470

30

4

141451

76

A313

13g00 - 15g00

5

141452

74

6

141453

75

15g00 - 17g00

7

141454

68

8

141470

53

A210

13g00 - 15g00

9

149450

24

10

149470

25

11

151451

79

A209

13g00 - 15g00

12

151452

75

13

151453

55

15g00 - 17g00

14

151470

51

15

153450

19

A210

15g00 - 17g00

16

159450

36

17

159470

25

18

161451

50

A312

13g00 - 15g00

19

161452

49

20

161453

46

21

161470

57

15g00 - 17g00

22

163450

37

23

169450

22

24

169470

20

 

 

1244

 

 

 

 

  1. KHOA XÂY DỰNG

TT

LỚP

SĨ SỐ

ĐỊA ĐIỂM

Thời gian

Ngày

1

Các khóa kéo dài

90

B201

13g00 - 15g00

Ngày 23/8/2017

2

139490

35

3

141491

45

B202

13g00 - 15g00

4

141492

34

5

141493

38

15g00 - 17g00

6

141494

33

7

149490

44

8

151271

46

B201

15g00 - 17g00

9

151272

46

10

151491

82

B203

13g00 - 15g00

11

151492

54

15g00 - 17g00

12

159490

20

13

161270

71

B204

13g00 - 15g00

14

161490

39

15g00 - 17g00

15

163490

31

16

169490

25

 

 

733

 

 

 

 

  1. KHOA CÔNG NGHỆ MAY & THỜI TRANG

TT

LỚP

SĨ SỐ

ĐỊA ĐIỂM

Thời gian

Ngày

1

Các khóa kéo dài

50

A109

13g00 - 15g00

Ngày 23/8/2017

2

141091

61

15g00 - 17g00

3

141092

55

4

141230

38

13g00 - 15g00

5

141520

23

6

149090

25

7

151091

50

A111

13g00 - 15g00

8

151092

50

9

151230

35

15g00 - 17g00

10

151520

43

11

153090

21

12

159090

28

13

161091

38

A113

13g00 - 15g00

14

161092

42

15

161230

99

15g00 - 17g00

16

161520

25

17

163090

13

13g00 - 15g00

18

169090

25

 

 

721

 

 

 

 

  1. KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC & THỰC PHẨM

TT

LỚP

SĨ SỐ

ĐỊA ĐIỂM

Thời gian

Ngày

1

Các khóa kéo dài

22

B205

13g00 - 15g00

Ngày 23/8/2017

2

141500

39

3

141161

40

15g00 - 17g00

4

141162

22

5

149160

31

6

151161

51

B206

13g00 - 15g00

7

151162

25

8

159160

24

9

151280

82

B102

13g00 - 15g00

10

151501

40

B206

15g00 - 17g00

11

151502

44

12

159150

16

13

161160

33

B207

13g00 - 15g00

14

161280

75

15

161500

29

15g00 - 17g00

16

169150

32

17

169160

24

 

 

629

 

 

 

 

  1. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TT

LỚP

SĨ SỐ

ĐỊA ĐIỂM

Thời gian

Ngày

1

Các khóa kéo dài

30

A209

13g00 - 15g00

Ngày 24/8/2017

2

139100

39

3

141101

61

A211

13g00 - 15g00

4

141102

57

5

141103

60

15g00 - 17g00

6

149100

16

10

159100

25

A210

13g00 - 15g00

7

151101

91

8

151102

51

15g00 - 17g00

9

151103

53

11

161101

69

A209

15g00 - 17g00

12

161102

45

13

169100

22

 

 

619

 

 

 

 

  1. KHOA KINH TẾ

TT

LỚP

SĨ SỐ

ĐỊA ĐIỂM

Thời gian

Ngày

1

Các khóa kéo dài

30

A311

13g00 - 15g00

Ngày 24/8/2017

2

141250

45

3

141240

91

15g00 - 17g00

4

151241

50

A312

13g00 - 15g00

5

151242

49

6

151250

96

15g00 - 17g00

7

151260

77

A313

13g00 - 15g00

8

161260

54

9

161240

72

15g00 - 17g00

10

161250

46

11

161320

90

A314

13g00 - 15g00

 

 

700

 

 

 

 

10.  KHOA NGOẠI NGỮ

TT

LỚP

SĨ SỐ

ĐỊA ĐIỂM

Thời gian

Ngày

1

Các khóa kéo dài

20

A314

15g00 – 17g00

Ngày 24/8/2017

2

149500

70

3

159500

75

A315

13g00 – 15g00

4

161310

74

15g00 – 17g00

5

169500

40

279

 

11.  KHOA IN & TRUYỀN THÔNG

TT

LỚP

SĨ SỐ

ĐỊA ĐIỂM

Thời gian

Ngày

1

Các khóa kéo dài

30

A109

13g00 – 15g00

Ngày 24/8/2017

2

141480

56

3

151480

70

15g00 – 17g00

4

161480

103

A111

13g00 – 15g00

259

 

12.  KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

TT

LỚP

SĨ SỐ

ĐỊA ĐIỂM

Thời gian

Ngày

1

161300

60

A4.202

13g00 – 15g00

Ngày 23/8/2017

60

 

 

 

                 TL. HIỆU TRƯỞNG

TP. TUYỂN SINH VÀ CÔNG TÁC SV

 

 

                                                                                                                      (Đã ký)

 

                                   

                                                                                                     TS. Trần Thanh Thưởng

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH SINH HOẠT & HOẠT ĐỘNG ĐẦU KHÓA HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2017

(Kèm theo Kế hoạch số: 178/KH-ĐHSPKT ngày  04/8/2017 của Hiệu trưởng)

----------------------------------------------

 

A. LỊCH SINH HOẠT & HOẠT ĐỘNG KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG SINH HOẠT

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

ĐỊA ĐIỂM

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Thứ hai

21/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

-  Giới thiệu về Trường, cơ cấu tổ chức, cơ hội việc làm sau khi ra trường.

-  Quy chế công tác sinh viên; Quy chế thi đua khen thưởng và kỷ luật; Quy định tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội; Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học; Về học bổng khuyến khích học tập; Về thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập;… (nguồn tài liệu: Sổ tay công tác sinh viên).

-  Quy chế về việc tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp theo học chế tín chỉ.

-  Tọa đàm về phương pháp học đại học; Sáng tạo và khởi nghiệp; Gương sinh viên thành đạt.

Các ngành thuộc khoa ĐT Chất lượng cao:

- Ngành CNKT cơ khí (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 33)

- Ngành CN chế tạo máy (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 38)

- Ngành CNKT cơ điện tử (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 61)

- Ngành CNKT điện - điện tử (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 46)

- Ngành CNKT Điện tử - Truyền thông (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 30)

- Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 33)

- Ngành CN Thực phẩm (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 37)

- Ngành CN Thông Tin (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 77)

- Ngành CNKT ô tô (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 73)

- Ngành CNKT công trình xây dựng (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 29)

- Ngành CN KT Cơ khí (126)

- Ngành CN Chế tạo máy (99)

- Ngành CNKT Cơ điện tử (127)

- Ngành CNKT Ô tô (158)

- Ngành CNKT Nhiệt (113)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI TRƯỜNG LỚN

Phòng Tuyển sinh và Công tác SV

Thứ hai

21/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Gặp gỡ Ban chủ nhiệm khoa, Trưởng ngành và tư vấn viên:

- Giới thiệu về mục tiêu, chương trình, ngành nghề đào tạo, chuẩn đầu ra.

- Yêu cầu học tập, rèn luyện trong môi trường đại học; phương pháp và một số kinh nghiệm học tập ở bậc đại học.

 

Các ngành thuộc khoa ĐT Chất lượng cao:

- Ngành CNKT Điện - Điện tử (128)

- Ngành CNKT Điện tử truyền thông (109)

- Ngành CNKT Điều khiển và tự động hóa (113)

- Ngành CNKT Máy tính (44)

- Ngành CNKT Môi trường (28)

- Ngành CN Thực phẩm (83)

- Ngành CN In (80)

- Ngành CN Thông tin  (140)

- Ngành Kế Toán (115)

- Ngành Quản lý Công nghiệp (121)

- Ngành Công nghệ May (88)

- Ngành CNKT CT Xây dựng (95)

A4.202

A2.202

A4.101

A4.102

A4.201

A4.201

A2.201

E1.402

E1.503

E1.502

A109

A111

Khoa ĐT Chất lượng cao

Thứ ba

22/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

 

-  Giới thiệu về Trường, cơ cấu tổ chức, cơ hội việc làm sau khi ra trường.

-  Quy chế công tác sinh viên; Quy chế thi đua khen thưởng và kỷ luật; Quy định tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội; Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học; Về học bổng khuyến khích học tập; Về thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập;… (nguồn tài liệu: Sổ tay công tác sinh viên).

-  Quy chế về việc tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp theo học chế tín chỉ.

-  Tọa đàm về phương pháp học đại học; Sáng tạo và khởi nghiệp; Gương sinh viên thành đạt.

 

Các ngành thuộc khoa ĐT Chất lượng cao:

- Ngành CNKT Điện - Điện tử (128)

- Ngành CNKT Điện tử truyền thông (109)

- Ngành CNKT Điều khiển và tự động hóa (113)

- Ngành CNKT Máy tính (44)

- Ngành CNKT Môi trường (28)

- Ngành CN Thực phẩm (83)

- Ngành CN In (80)

- Ngành CN Thông tin  (140)

- Ngành Kế Toán (115)

- Ngành Quản lý Công nghiệp (121)

- Ngành Công nghệ May (88)

- Ngành CNKT CT Xây dựng (95)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI TRƯỜNG LỚN

Phòng Tuyển sinh và Công tác SV

Thứ ba

22/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Gặp gỡ Ban chủ nhiệm khoa, Trưởng ngành và tư vấn viên:

- Giới thiệu về mục tiêu, chương trình, ngành nghề đào tạo, chuẩn đầu ra.

- Yêu cầu học tập, rèn luyện trong môi trường đại học; phương pháp và một số kinh nghiệm học tập ở bậc đại học.

Các ngành thuộc khoa ĐT Chất lượng cao:

- Ngành CNKT cơ khí (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 33)

- Ngành CN chế tạo máy (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 38)

- Ngành CNKT cơ điện tử (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 61)

- Ngành CNKT điện - điện tử (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 46)

- Ngành CNKT Điện tử - Truyền thông (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 30)

- Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 33)

- Ngành CN Thực phẩm (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 37)

- Ngành CN Thông Tin (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 77)

- Ngành CNKT ô tô (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 73)

- Ngành CNKT công trình xây dựng (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 29)

- Ngành CN KT Cơ khí (126)

- Ngành CN Chế tạo máy (99)

- Ngành CNKT Cơ điện tử (127)

- Ngành CNKT Ô tô (158)

- Ngành CNKT Nhiệt (113)

A2.201

A2.201

A2.201

A2.102

A2.102

A2.102

A4.101

E4.101

E4.102

E4.102

A4.201

A4.202

A109

A111

A113

Khoa ĐT Chất lượng cao

Thứ tư

23/8/2017

Sáng (7h30  ®   17h)

-    Chương trình tham quan TP. Hồ Chí Minh

Các ngành thuộc khoa ĐT Chất lượng cao:

- Ngành CNKT cơ khí (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 33)

- Ngành CN chế tạo máy (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 38)

- Ngành CNKT cơ điện tử (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 61)

- Ngành CNKT điện - điện tử (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 46)

- Ngành CNKT Điện tử - Truyền thông (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 30)

- Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 33)

SV tập trung tại Sân vận động trường, sau đó đi theo xe

Khoa ĐT Chất lượng cao

Thứ tư

23/8/2017

Sáng (7h30  ®   17h)

- Ngành CN Thực phẩm (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 37)

- Ngành CN Thông Tin (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 77)

- Ngành CNKT ô tô (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 73)

- Ngành CNKT công trình xây dựng (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 29)

- Ngành CN KT Cơ khí (126)

- Ngành CN Chế tạo máy (99)

- Ngành CNKT Cơ điện tử (127)

- Ngành CNKT Ô tô (158)

- Ngành CNKT Nhiệt (113)

SV tập trung tại Sân vận động trường, sau đó đi theo xe

Khoa ĐT Chất lượng cao

Thứ năm

24/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

-    Chương trình tham quan TP. Hồ Chí Minh

Các ngành thuộc khoa ĐT Chất lượng cao:

- Ngành CNKT Điện Điện tử (128)

- Ngành CNKT Điện tử truyền thông (109)

- Ngành CNKT Điều khiển và tự động hóa (113)

- Ngành CNKT Máy tính (44)

- Ngành CNKT Môi trường (28)

- Ngành CN Thực phẩm (83)

- Ngành CN In (80)

- Ngành CN Thông tin  (140)

- Ngành Kế Toán (115)

- Ngành Quản lý Công nghiệp (121)

- Ngành Công nghệ May (88)

- Ngành CNKT CT Xây dựng (95)

SV tập trung tại Sân vận động trường, sau đó đi theo xe

Khoa ĐT Chất lượng cao

Thứ sáu

25/8/2017

Sáng (8h30  ®   10h)

Tự học qua video trên trang Facebook: Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên SPKT, đăng trên website trường: tuyensinh.hcmute.edu.vn

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa ĐT Chất lượng cao

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối wifi

Phòng Tuyển sinh và công tác SV + Khoa Lý luận chính trị

Thứ bảy

26/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

-      Chương trình Lễ nhập môn Khoa ĐT Chất lượng cao

Tất cả sinh viên nhập học khóa 2017 thuộc khoa Đào tạo chất lượng cao.

SV tập trung tại Sân vận động trường

Khoa ĐT Chất lượng cao

B. LỊCH SINH HOẠT & HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN KHÓA 2017 (HỆ ĐẠI TRÀ)

1. Khoa Cơ khí Chế tạo máy gồm các ngành:  Ngành CNKT Cơ khí (125); Ngành CN Chế tạo máy (99); Ngành CNKT Cơ điện tử (127); Ngành KT Công nghiệp (59); Ngành CN Chế biến Lâm sản (Chế biến gỗ) (45)

NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG SINH HOẠT

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

ĐỊA ĐIỂM

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Thứ hai

21/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Sinh hoạt trên lớp: gặp gỡ Ban chủ nhiệm Khoa, tư vấn viên; giới thiệu Khoa, Bộ môn, Ngành, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo; bầu cán bộ lớp, cán bộ đoàn.

- Ngành CNKT Cơ khí (125)

- Ngành CN Chế tạo máy (99)

- Ngành CNKT Cơ điện tử (127)

- Ngành KT Công nghiệp (59)

- Ngành CN Chế biến Lâm sản (Chế biến gỗ) (45)

C501

C502

C503

C504

C504

Khoa Cơ khí Chế tạo máy

Thứ ba

22/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Tham quan

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Cơ khí chế tạo máy

Khoa Cơ khí chế tạo máy – Khu E

Khoa Cơ khí Chế tạo máy

Thứ tư

23/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Sinh hoạt trên Hội trường: Giới thiệu về Trường; Quy chế công tác sinh viên; Quy chế đào tạo; Tọa đàm về phương pháp học đại học; Sáng tạo và khởi nghiệp; Gương sinh viên thành đạt

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Cơ khí chế tạo máy

Hội trường lớn

Phòng Tuyển sinh và công tác SV

Thứ năm

24/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Lễ nhập môn

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Cơ khí chế tạo máy

Khoa Cơ khí chế tạo máy – Khu E

Khoa Cơ khí Chế tạo máy

Thứ sáu

25/8/2017

Sáng (8h30  ®   10h)

Tự học qua video trên trang Facebook: Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên SPKT, đăng trên website trường: tuyensinh.hcmute.edu.vn

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Cơ khí chế tạo máy

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối wifi

Phòng Tuyển sinh và công tác SV + Khoa Lý luận chính trị

 

 

 

2. Khoa Công nghệ Hóa học và thực phẩm gồm các ngành: Ngành CNKT Hóa học (78); Ngành CNKT Môi trường (51); Ngành CN Thực phẩm (80)

NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG SINH HOẠT

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

ĐỊA ĐIỂM

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Thứ hai

21/8/2017

Sáng (7h30  ®   9h30)

Lễ nhập môn

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Công nghệ Hóa học và thực phẩm

Phòng họp 2 (Lầu 6 – Tòa nhà trung tâm)

Khoa Công nghệ Hóa học và thực phẩm

Sáng (9h30  ®   11h30)

Sinh hoạt trên lớp: gặp gỡ Ban chủ nhiệm Khoa, tư vấn viên; giới thiệu Khoa, Bộ môn, Ngành, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo; bầu cán bộ lớp, cán bộ đoàn.

- Ngành CNKT Hóa học (78)

- Ngành CNKT Môi trường (51)

- Ngành CN Thực phẩm (80)

A2-303

A2-302

A2-301

Tòa nhà trung tâm

Thứ ba

22/8/2017

Sáng (7h30  ®   16h)

Chương trình City tour 2017

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Công nghệ Hóa học và thực phẩm

Siêu thị Trường ĐH SPKT TP. HCM

Khoa Công nghệ Hóa học và thực phẩm

Thứ tư

23/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Sinh hoạt trên Hội trường: Giới thiệu về Trường; Quy chế công tác sinh viên; Quy chế đào tạo; Tọa đàm về phương pháp học đại học; Sáng tạo và khởi nghiệp; Gương sinh viên thành đạt

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Công nghệ Hóa học và thực phẩm

Hội trường lớn

Phòng Tuyển sinh và công tác SV

Thứ sáu

25/8/2017

Sáng (8h30  ®   10h)

Tự học qua video trên trang Facebook: Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên SPKT, đăng trên website trường: tuyensinh.hcmute.edu.vn

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Cơ khí chế tạo máy

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối wifi

Phòng Tuyển sinh và công tác SV + Khoa Lý luận chính trị

 

 

 

 

 

 

3. Khoa Công nghệ may và thời trang gồm các ngành: Ngành Thiết kế Thời trang (40); Ngành May (69); Ngành Kinh tế Gia đình (20)

NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG SINH HOẠT

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

ĐỊA ĐIỂM

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Thứ tư

23/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Sinh hoạt trên Hội trường: Giới thiệu về Trường; Quy chế công tác sinh viên; Quy chế đào tạo; Tọa đàm về phương pháp học đại học; Sáng tạo và khởi nghiệp; Gương sinh viên thành đạt

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Công nghệ may và thời trang

Hội trường lớn

Phòng Tuyển sinh và công tác SV

Thứ năm

24/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Sinh hoạt trên lớp: gặp gỡ Ban chủ nhiệm Khoa, tư vấn viên; giới thiệu Khoa, Bộ môn, Ngành, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo; bầu cán bộ lớp, cán bộ đoàn.

- Ngành Thiết kế Thời trang (40)

- Ngành May (69)

- Ngành Kinh tế Gia đình (20)

A109

A109

A109

Khu A

Khoa Công nghệ may và thời trang

Thứ sáu

25/8/2017

Sáng (7h30  ®   12h)

Lễ nhập môn

Sinh viên khóa 2015 và 2017 thuộc Khoa Công nghệ may và thời trang

Tầng thượng khu A2 (tòa nhà trung tâm – khu tự học SV)

Khoa Công nghệ may và thời trang

Thứ bảy

26/8/2017

Sáng (8h30  ®   10h)

Tự học qua video trên trang Facebook: Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên SPKT, đăng trên website trường: tuyensinh.hcmute.edu.vn

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Công nghệ may và thời trang

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối wifi

Phòng Tuyển sinh và công tác SV + Khoa Lý luận chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Khoa Công nghệ Thông tin gồm các ngành: Ngành CN Thông tin (133); Ngành KT Dữ liệu (69)

NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG SINH HOẠT

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

ĐỊA ĐIỂM

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Thứ tư

23/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Sinh hoạt trên Hội trường: Giới thiệu về Trường; Quy chế công tác sinh viên; Quy chế đào tạo; Tọa đàm về phương pháp học đại học; Sáng tạo và khởi nghiệp; Gương sinh viên thành đạt

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Công nghệ Thông tin

Hội trường lớn

Phòng Tuyển sinh và công tác SV

Thứ năm

24/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Sinh hoạt trên lớp: gặp gỡ Ban chủ nhiệm Khoa, tư vấn viên; giới thiệu Khoa, Bộ môn, Ngành, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo; bầu cán bộ lớp, cán bộ đoàn.

- Ngành CN Thông tin (133)

- Ngành KT Dữ liệu (69)

A111

A113

Khu A

Khoa Công nghệ Thông tin

Thứ sáu

25/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h)

Lễ nhập môn

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Công nghệ Thông tin

Phòng họp 2 (Lầu 6 – Tòa nhà trung tâm)

Khoa Công nghệ Thông tin

Chiều (13h  ®   18h)

Văn nghệ, chia sẻ của cựu SV, công tác đoàn , hội; Lễ hội sắc màu

Sân khu E

Thứ bảy

26/8/2017

Sáng (8h30  ®   10h)

Tự học qua video trên trang Facebook: Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên SPKT, đăng trên website trường: tuyensinh.hcmute.edu.vn

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Công nghệ Thông tin

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối wifi

Phòng Tuyển sinh và công tác SV + Khoa Lý luận chính trị

 

 

 

 

 

 

5. Khoa Cơ khí Động lực gồm các ngành: Ngành CNKT Ô tô (119); Ngành CNKT Nhiệt (69)

NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG SINH HOẠT

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

ĐỊA ĐIỂM

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Thứ tư

23/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Sinh hoạt trên Hội trường: Giới thiệu về Trường; Quy chế công tác sinh viên; Quy chế đào tạo; Tọa đàm về phương pháp học đại học; Sáng tạo và khởi nghiệp; Gương sinh viên thành đạt

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Cơ khí Động lực

Hội trường lớn

Phòng Tuyển sinh và công tác SV

Thứ năm

24/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Sinh hoạt trên lớp: gặp gỡ Ban chủ nhiệm Khoa, tư vấn viên; giới thiệu Khoa, Bộ môn, Ngành, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo; bầu cán bộ lớp, cán bộ đoàn.

- Ngành CNKT Ô tô (119)

- Ngành CNKT Nhiệt (69)

A312

A313

Khu A

Khoa Cơ khí Động lực

Thứ sáu

25/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Lễ nhập môn; Tham quan Đền Hùng

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Cơ khí Động lực

Xưởng Động cơ xăng

Khoa Cơ khí Động lực

Thứ bảy

26/8/2017

Sáng (8h30  ®   10h)

Tự học qua video trên trang Facebook: Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên SPKT, đăng trên website trường: tuyensinh.hcmute.edu.vn

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Cơ khí Động lực

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối wifi

Phòng Tuyển sinh và công tác SV + Khoa Lý luận chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Khoa Điện – điện tử gồm các ngành: Ngành CNKT điện - điện tử (125); Ngành CNKT Điện tử - Truyền thông (91); Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá (111); Ngành CNKT máy tính (56); Ngành Kỹ thuật Y sinh (Điện tử Y sinh) (58)

NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG SINH HOẠT

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

ĐỊA ĐIỂM

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Thứ tư

23/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Sinh hoạt trên lớp: gặp gỡ Ban chủ nhiệm Khoa, tư vấn viên; giới thiệu Khoa, Bộ môn, Ngành, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo; bầu cán bộ lớp, cán bộ đoàn.

- Ngành CNKT điện - điện tử (125)

- Ngành CNKT Điện tử - Truyền thông (91)

- Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá (111)

- Ngành CNKT máy tính (56)

- Ngành Kỹ thuật Y sinh (Điện tử Y sinh) (58)

C501

C502

C503

C504

C504

Khu C

Khoa Điện – Điện tử

Thứ năm

24/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Sinh hoạt trên Hội trường: Giới thiệu về Trường; Quy chế công tác sinh viên; Quy chế đào tạo; Tọa đàm về phương pháp học đại học; Sáng tạo và khởi nghiệp; Gương sinh viên thành đạt

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Điện – Điện tử

Hội trường lớn

Phòng Tuyển sinh và công tác SV

Thứ sáu

25/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Tự học qua video trên trang Facebook: Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên SPKT, đăng trên website trường: tuyensinh.hcmute.edu.vn

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Điện – Điện tử

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối wifi

Phòng Tuyển sinh và công tác SV + Khoa Lý luận chính trị

Thứ bảy

26/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Lễ nhập môn; Chia sẻ của cựu sinh viên, doanh nghiệp

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Điện – Điện tử

Sân Việt Đức

Khoa Điện – Điện tử

 

 

 

 

 

 

7. Khoa Công nghệ in và truyền thông gồm: Ngành Công nghệ in (70)

NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG SINH HOẠT

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

ĐỊA ĐIỂM

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Thứ tư

23/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Sinh hoạt trên lớp: gặp gỡ Ban chủ nhiệm Khoa, tư vấn viên; giới thiệu Khoa, Bộ môn, Ngành, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo; bầu cán bộ lớp, cán bộ đoàn.

Ngành Công nghệ in (70)

C401

Khu C

Khoa Công nghệ in và truyền thông

Thứ năm

24/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Sinh hoạt trên Hội trường: Giới thiệu về Trường; Quy chế công tác sinh viên; Quy chế đào tạo; Tọa đàm về phương pháp học đại học; Sáng tạo và khởi nghiệp; Gương sinh viên thành đạt

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Công nghệ in và truyền thông

Hội trường lớn

Phòng Tuyển sinh và công tác SV

Thứ sáu

25/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Tự học qua video trên trang Facebook: Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên SPKT, đăng trên website trường: tuyensinh.hcmute.edu.vn

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Công nghệ in và truyền thông

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối wifi

Phòng Tuyển sinh và công tác SV + Khoa Lý luận chính trị

Chiều (14h  ®   17h30)

Lễ nhập môn; Chia sẻ của cựu sinh viên, doanh nghiệp

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Công nghệ in và truyền thông

Sân trước xưởng in (Khu E)

Khoa Công nghệ in và truyền thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Khoa Khoa học ứng dụng:  Ngành Công nghệ Vật liệu (48)

NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG SINH HOẠT

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

ĐỊA ĐIỂM

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Thứ tư

23/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Sinh hoạt trên Hội trường: Giới thiệu về Trường; Quy chế công tác sinh viên; Quy chế đào tạo; Tọa đàm về phương pháp học đại học; Sáng tạo và khởi nghiệp; Gương sinh viên thành đạt

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Khoa học ứng dụng

Hội trường lớn

Phòng Tuyển sinh và công tác SV

Thứ năm

24/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Sinh hoạt trên lớp: gặp gỡ Ban chủ nhiệm Khoa, tư vấn viên; giới thiệu Khoa, Bộ môn, Ngành, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo; bầu cán bộ lớp, cán bộ đoàn.

Ngành Công nghệ Vật liệu

C301

Khu C

Khoa Khoa học ứng dụng

Thứ sáu

25/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Tự học qua video trên trang Facebook: Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên SPKT, đăng trên website trường: tuyensinh.hcmute.edu.vn

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Khoa học ứng dụng

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối wifi

Phòng Tuyển sinh và công tác SV + Khoa Lý luận chính trị

Thứ bảy

26/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Lễ nhập môn; Tham quan Đền Hùng

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Khoa học ứng dụng

Trước Sảnh Tòa nhà trung tâm

Khoa Khoa học ứng dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Khoa Kinh tế gồm các ngành:  Ngành Thương mại điện tử (71); Ngành Kế toán (63); Ngành Quản lý Công nghiệp (77); Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (67)

NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG SINH HOẠT

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

ĐỊA ĐIỂM

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Thứ tư

23/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Sinh hoạt trên lớp: gặp gỡ Ban chủ nhiệm Khoa, tư vấn viên; giới thiệu Khoa, Bộ môn, Ngành, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo; bầu cán bộ lớp, cán bộ đoàn.

- Ngành Thương mại điện tử (71)

- Ngành Kế toán (63)

- Ngành Quản lý Công nghiệp (77)

- Ngành Logistics và chuỗi cung ứng (67)

C402

C402

C403

C404

Khoa Kinh tế

Thứ năm

24/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Sinh hoạt trên Hội trường: Giới thiệu về Trường; Quy chế công tác sinh viên; Quy chế đào tạo; Tọa đàm về phương pháp học đại học; Sáng tạo và khởi nghiệp; Gương sinh viên thành đạt

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Kinh tế

Hội trường lớn

Phòng Tuyển sinh và công tác SV

Thứ sáu

25/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Tự học qua video trên trang Facebook: Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên SPKT, đăng trên website trường: tuyensinh.hcmute.edu.vn

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Kinh tế

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối wifi

Phòng Tuyển sinh và công tác SV + Khoa Lý luận chính trị

Thứ bảy

26/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Lễ nhập môn; Tham quan Đền Hùng

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Kinh tế

Trước Sảnh tòa nhà Trung tâm

Khoa Kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

10. Khoa xây dựng gồm các ngành:  Ngành CNKT CT Xây dựng (117); Ngành KT Xây dựng CT Giao thông (58)

NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG SINH HOẠT

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

ĐỊA ĐIỂM

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Thứ hai

21/8/2017

Chiều (13h30  ®   15h)

Gặp gỡ tân sinh viên

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Xây dựng

Phòng họp 2 (Lầu 6 – Tòa nhà trung tâm)

Khoa Xây dựng

Thứ ba

22/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Tham quan Đền Hùng

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Xây dựng

Siêu thị sinh viên (gần tòa nhà Trung tâm)

Khoa Xây dựng

Thứ tư

23/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Sinh hoạt trên lớp: gặp gỡ Ban chủ nhiệm Khoa, tư vấn viên; giới thiệu Khoa, Bộ môn, Ngành, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo; bầu cán bộ lớp, cán bộ đoàn.

Ngành CNKT CT Xây dựng (117)

- Ngành KT Xây dựng CT Giao thông (58)

C 405

C 406

Khu C

Khoa Xây dựng

Chiều (15h  ®   17h)

Giao lưu bóng đá

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Xây dựng

Sân vận động trường

Thứ năm

24/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Sinh hoạt trên Hội trường: Giới thiệu về Trường; Quy chế công tác sinh viên; Quy chế đào tạo; Tọa đàm về phương pháp học đại học; Sáng tạo và khởi nghiệp; Gương sinh viên thành đạt

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Xây dựng

Hội trường lớn

Phòng Tuyển sinh và công tác SV

Thứ sáu

25/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Tự học qua video trên trang Facebook: Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên SPKT, đăng trên website trường: tuyensinh.hcmute.edu.vn

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Xây dựng

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối wifi

Phòng Tuyển sinh và công tác SV + Khoa Lý luận chính trị

Thứ bảy

26/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Chương trình City tour 2017

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Xây dựng

Nhà xe ô tô (phía trong cổng chính Trường)

Khoa Xây dựng

 

11. Khoa Ngoại ngữ gồm các ngành:  Ngành Ngôn ngữ Anh (64); - Ngành Sư phạm Anh (34)

NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG SINH HOẠT

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

ĐỊA ĐIỂM

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Thứ tư

23/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Sinh hoạt trên lớp: gặp gỡ Ban chủ nhiệm Khoa, tư vấn viên; giới thiệu Khoa, Bộ môn, Ngành, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo; bầu cán bộ lớp, cán bộ đoàn.

- Ngành Ngôn ngữ Anh (64)

- Ngành Sư phạm Anh (34)

C302

C303

Khu C

Khoa Ngoại ngữ

Thứ năm

24/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Sinh hoạt trên Hội trường: Giới thiệu về Trường; Quy chế công tác sinh viên; Quy chế đào tạo; Tọa đàm về phương pháp học đại học; Sáng tạo và khởi nghiệp; Gương sinh viên thành đạt

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Ngoại ngữ

Hội trường lớn

Phòng Tuyển sinh và công tác SV

Thứ sáu

25/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Tự học qua video trên trang Facebook: Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên SPKT, đăng trên website trường: tuyensinh.hcmute.edu.vn

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Ngoại ngữ

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối wifi

Phòng Tuyển sinh và công tác SV + Khoa Lý luận chính trị

Thứ bảy

26/8/2017

Sáng (7h30  ®   11h30)

Lễ nhập môn; Tham quan

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Ngoại ngữ

Siêu thị sinh viên (gần tòa nhà Trung tâm)

Khoa Ngoại ngữ

 

 

        TL. HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                  TP. TUYỂN SINH VÀ CÔNG TÁC SV

Nơi nhận:

-    BGH;                                                                                                                                                

-    Các đơn vị, SV khóa 2017;                                                                                                           (Đã ký)

-    Web trường;

-    Lưu: VT, TS&CTSV.

          

TS. Trần Thanh Thưởng

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn