Tác giả :

MEMBERS

- Head of department: Phd. Huỳnh Xuân Phụng

- Deputy Head of department: Master. Trương Thị Ngọc Phượng

No.

Names

Academic degree

Position

EMAIL

1

Đặng Thanh Dũng

Phd

 

dungdt@hcmute.edu.vn

2

Nguyễn Minh Đạo

Master

daonm@hcmute.edu.vn

3

Mai Tuấn Khôi

Master

 

khoimt@hcmute.edu.vn

4

Nguyễn Hoài Lê

Master

 

lenh@hcmute.edu.vn

5

Phùng Quang Ngọc

Master

 

ngocpq@hcmute.edu.vn

6

Huỳnh Xuân Phụng

Phd

Head of department  

phunghx@hcmute.edu.vn

7

Trương Thị Ngọc Phượng

Master

Deputy Head of department 

phuongttn@hcmute.edu.vn

8

Lê Vĩnh Thịnh

Phd

Vice-dean 

thinhlv@hcmute.edu.vn

9

Nguyễn Trần Thi Văn

Master

thivannt@hcmute.edu.vn

10

Lê Văn Vinh

Phd

Dean

vinhlv@hcmute.edu.vn

 

Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2014 University of Technical Education Ho Chi Minh City
Faculty of Information Technology
Address: 01 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Phone: (+84 - 028) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn