Danh sách cán bộ viên chức Khoa

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 • Trưởng Khoa: TS. Đặng Thanh Dũng
 • Phó trưởng Khoa: ThS. Lê Văn Vinh
 • Phó trưởng Khoa: ThS. Đinh Công Đoan

CÁC BỘ MÔN

 • Công nghệ phần mềm (CNPM)
  Chủ nhiệm Bộ môn: GVC, ThS. Nguyễn Minh Đạo
  Phó chủ nhiệm Bộ môn: GV, ThS. Lê Văn Vinh
 • Hệ thống thông tin (HTTT)
  Chủ nhiệm Bộ môn: GVC, ThS. Nguyễn Thành Sơn
  Phó chủ nhiệm Bộ môn: ThS. Hoàng Long
 • Tin học cơ sở (THCS)
  Chủ nhiệm Bộ môn: GVC, ThS. Trần Tiến Đức
  Phó chủ nhiệm Bộ môn: GV, ThS. Trần Công Tú
 • Mạng máy tính (MMT)
  Chủ nhiệm Bộ môn: GV, ThS. Đinh Công Đoan
 • Tổ: Hành chính - kỹ thuật (VPK)
  Thư ký Khoa: Vũ Kim Hạnh

DANH SÁCH CÁN BỘ

STTHỌ VÀ TÊNCDKHCHỨC VỤBỘ MÔNEMAILTÌNH TRẠNG
1Nguyễn Thiên BảoGV, ThS THCSbaont@fit.hcmute.edu.vnNCS nước ngoài
2Lê Thị Minh ChâuThS HTTTchaultm@fit.hcmute.edu.vn 
3Huỳnh Nguyên ChínhGV, ThS MMTchinhhn@fit.hcmute.edu.vnNCS
4Huỳnh Thị Ngọc DungKS CNPMdunghtn@fit.hcmute.edu.vnCH nước ngoài
5Đặng Thanh DũngGV, TS Trưởng khoaCNPMdungdt@fit.hcmute.edu.vn 
6Nguyễn Minh ĐạoGVC, ThSChủ nhiệm Bộ mônCNPMdaonm@fit.hcmute.edu.vn 
7Đinh Công ĐoanGV, ThSPhó trưởng khoaMMTdoandc@fit.hcmute.edu.vn 
8Trần Tiến ĐứcGVC, ThSChủ nhiệm Bộ mônTHCSductt@fit.hcmute.edu.vn 
9Đặng Thị Kim GiaoThS CNPMgiaodtk@fit.hcmute.edu.vn 
10Vũ Kim Hạnh Thư ký KhoaVPKhanhvk@fit.hcmute.edu.vn 
11Huỳnh Trung HiếuKS VPKhieuht@fit.hcmute.edu.vn 
12Quách Đình HoàngGV, CN THCShoangqd@fit.hcmute.edu.vn Cao học
13Từ Tuyết HồngGV, ThS THCShongtt@fit.hcmute.edu.vn 
14Mai Tuấn KhôiGV, ThS CNPMkhoimt@fit.hcmute.edu.vn 
15Nguyễn Hoài LêGV,ThS CNPMlenh@fit.hcmute.edu.vn 
16Hoàng LongThS Phó CNBMHTTTlongh@fit.hcmute.edu.vn 
17Nguyễn Văn LongKSPhụ trách CSVCVPKlongnv@fit.hcmute.edu.vn 
18Huỳnh Tôn NghĩaGV, ThS THCSnghiaht@fit.hcmute.edu.vn 
19Nguyễn Quang NgọcGV, ThS THCSngocnq@fit.hcmute.edu.vn 
20Phùng Quang NgọcGV, ThS CNPMngocpq@fit.hcmute.edu.vn NCS
21Huỳnh Xuân PhụngKS CNPMphunghx@fit.hcmute.edu.vn 
22Nguyễn PhươngGV, TS HTTTphuongn@fit.hcmute.edu.vn 
23Trương Thị Ngọc PhượngThS CNPMphuongttn@fit.hcmute.edu.vn 
24Trần Nhật QuangKS THCSquangtn@fit.hcmute.edu.vnNCS nước ngoài
25Nguyễn Thành SơnGVC, TSChủ nhiệm Bộ mônHTTTsonnt@fit.hcmute.edu.vnNCS
26Đặng Trường SơnGV, TS CNPMsondt@fit.hcmute.edu.vn 
27Lê Vĩnh ThịnhThS CNPMthinhlv@fit.hcmute.edu.vnNCS nước ngoài
28Nguyễn Công ThươngGV, ThS HTTTthuongnc@fit.hcmute.edu.vnNCS nước ngoài
29Nguyễn Hữu TrungGV, ThSBí thư chi bộMMTtrungnh@fit.hcmute.edu.vn 
30Trần Công TúGV, ThS Phó CNBMTHCStutc@fit.hcmute.edu.vn 
31Nguyễn Thanh TuấnGV, ThS Bí thư ĐoànHTTTtuannt@fit.hcmute.edu.vn 
32Thái Thụy Hàn UyểnThS HTTTuyentth@fit.hcmute.edu.vn 
33Nguyễn Thị Thanh VânThS MMTvannt@fit.hcmute.edu.vn 
34Nguyễn Trần Thi VănGV, ThS CNPMthivannt@fit.hcmute.edu.vn 
35Lê Văn VinhThS Phó trưởng khoaCNPMvinhlv@fit.hcmute.edu.vnNCS