Giới thiệu

LỊCH HỌC KHÓA 150 KHAI GIẢNG TỪ 07/04 – 15/04/2014

(Khóa học: 4 tuần)

1. Các lớp tin học văn phòng (Trình độ A):

Mã lớp

Môn

Ngày học

Giờ học

Học phí

(đồng)

Ngày bắt đầu

Lý thuyết

Thực hành

C02

Windows 7 & Internet

2 – 4 – 6

18g - 20g15

18g - 20g30

260.000

14/04/2014

W11

Microsoft Office Word 2010

3 – 5 – 7

18g - 20g15

18g - 20g30

280.000

15/04/2014

E12

Microsoft Office Excel 2010

2 – 4 – 6

18g - 20g15

18g - 20g30

290.000

07/04/2014

2. Các lớp chuyên đề (Trình độ B):

A11

Microsoft Access 2010 căn bản

3 – 5 – 7

18g - 20g15

18g - 20g30

330.000

12/04/2014

A21

Microsoft Access 2007 nâng cao

3 – 5 – 7

18g - 20g15

18g - 20g30

340.000

15/04/2014

IP2

PowerPoint 2010

2 – 4 – 6

18g - 20g25

360.000

14/04/2014

IF1

Internet & Thiết kế Web

3 – 5 – 7

18g - 20g25

360.000

15/04/2014

AT1

AutoCAD-2D

3 – 5 – 7

18g - 20g15

18g - 20g30

360.000

08/04/2014

AT2

AutoCAD-2D

2 – 4 – 6

18g - 20g15

18g - 20g30

360.000

11/04/2014

AT0

AutoCAD-3D

2 – 4 – 6

18g - 20g15

18g - 20g30

380.000

14/04/2014

CR2

Corel Draw X4

2 – 4 – 6

18g - 20g25

390.000

14/04/2014

PS1

Photoshop căn bản

3 – 5 – 7

18g - 20g25

420.000

15/04/2014

MT2

Lắp ráp- Cài đặt máy tính

2 – 4 – 6

18g - 20g25

600.000

14/04/2014

3. Lớp luyện thi trình độ A: (Học phí đã bao gồm lệ phí thi)

L61S

Windows – Word – Excel

7 – CN

7g30 - 10g15

7g30 - 10g15

400.000

12/04/2014

L61T

Windows – Word – Excel

7 – CN

18g - 20g45

18g - 20g45

400.000

12/04/2014

4. Lớp luyện thi trình độ B: (Học phí đã bao gồm lệ phí thi)

LB1

Access 1 – Access 2– Powerpoint

3 – 5

18g - 20g25

600.000

15/04/2014

16-Point Star: New5. Thi tự do: Học viên có thể đăng ký thi tự do bất kỳ môn nào. Lệ phí thi: 100.000đ/môn

- Lệ phí thi tự do chứng chỉ A: 200.000 đ. Ngày thi chứng chỉ A dự kiến: 18/05/2014

CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN QUỐC TẾ: Khai giảng ngày 21/04/2014

Trình độ A: Hoàn thành lớp OF1 được cấp chứng chỉ A Quốc gia

- Học phí đã bao gồm tài liệu, lệ phí thi cấp chứng nhận của NewHorizons (có giá trị toàn cầu).

- Mỗi môn học không thuộc nhóm Office foundation được tính như một môn trong chương trình chứng chỉ B Quốc gia.

- Học viên được cấp miễn phí một tài khoản học và thực hành online một năm trên hệ thống NewHorizons.

Chỉ nhận tối đa 24 học viên mỗi lớp.

Giờ học: Từ 17h45 đến 20h45

lớp

Môn học

Ngày học

Thời

lượng (tiết)

Học phí (đồng)

OF1

Microsoft Office 2010 Foundation

(Windows, Word, Excel, Powerpoint, Outlook)

3 – 5 – 7

64

1.300.000

975.000

WF1

Microsoft Word 2010 Foundation

3 – 5 – 7

20

500.000

375.000

EF1

Microsoft Excel 2010 Foundation

3 – 5 – 7

20

500.000

375.000

Trình độ B: Hoàn thành lớp OA2 được cấp chứng chỉ B Quốc gia

OA2

Microsoft Office 2010 Advance

(Word advance, Excel advance, Powerpoint advance)

2 – 4 – 6

68

3.100.000

2.100.000

MP2

Microsoft Powerpoint 2010

2 – 4 – 6

20

900.000

675.000

WA2

Microsoft Word 2010 Advance

2 – 4 – 6

20

900.000

675.000

EA2

Microsoft Excel 2010 Advance

2 – 4 – 6

32

1.300.000

975.000

EV2

Microsoft Excel 2010 VBA

2 – 4 – 6

24

2.000.000

1.500.000

PF1

Photoshop CS5 Foundation

3 – 5 – 7

36

1.200.000

600.000

PA2

Photoshop CS5 Advance

2 – 4 – 6

40

1.600.000

800.000

IL1

Adobe Illustrator CS5

3 – 5 – 7

36

1.200.000

600.000

Ghi danh vaø học ti Trung taâm Tin hoïc Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät TP. Hoà Chí Minh töø ngaøy 25/03/2014