Tác giả :

MEMBERS

- Head of department: Master. Đinh Công Đoan

No.

Names

Academic degree

Position

EMAIL

1

Nguyễn Thị Thanh Vân

Master

 

vanntt@hcmute.edu.vn

2

Đinh Công Đoan

Master

Head of department

doandc@hcmute.edu.vn

3

Nguyễn Hữu Trung

Master

 

trungnh@hcmute.edu.vn

4

Huỳnh Nguyên Chính

Phd

 

chinhhn@hcmute.edu.vn

5

Nguyễn Đăng Quang

Master

 

quangnd@hcmute.edu.vn

 

Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2014 University of Technical Education Ho Chi Minh City
Faculty of Information Technology
Address: 01 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Phone: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn