Tác giả :

MEMBERS

- Head of department: Phd. Nguyễn Thành Sơn

- Deputy Head of department: Master. Lê Thị Minh Châu

No.

Names

Academic degree

Position

EMAIL

1

Lê Thị Minh Châu

Master

Deputy Head of department 

chaultm@hcmute.edu.vn

2

Nguyễn Thành Sơn

Phd

Head of department

sonnt@hcmute.edu.vn

3

Quách Đình Hoàng

Master

 

hoangqd@hcmute.edu.vn

4

Nguyễn Thanh Tuấn

Master

 

tuannt@hcmute.edu.vn

5

Hoàng Long

Master


longh@hcmute.edu.vn

 

Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2014 University of Technical Education Ho Chi Minh City
Faculty of Information Technology
Address: 01 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Phone: (+84 - 028) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn