Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tác giả :ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

  1. Chủ nhiệm Bộ môn: GVC, ThS. Nguyễn Minh Đạo
  2. Phó chủ nhiệm Bộ môn: GV, ThS. Nguyễn Trần Thi Văn
DANH SÁCH CÁN BỘ


STT

H VÀ TÊN

CDKH

CHC V

B MÔN

EMAIL

TÌNH TRNG

1

Đặng Thanh Dũng

GVC, TS

 

CNPM

dungdt@fit.hcmute.edu.vn

 

2

Nguyn Minh Đạo

GVC, ThS

Ch nhim B môn

CNPM

daonm@fit.hcmute.edu.vn

 

3

Mai Tun Khôi

GV, ThS

 

CNPM

khoimt@fit.hcmute.edu.vn

 

4

Nguyn Hoài Lê

GV,ThS

 

CNPM

lenh@fit.hcmute.edu.vn

 

5

Phùng Quang Ngc

GV, ThS

 

CNPM

ngocpq@fit.hcmute.edu.vn

 NCS

6

Hunh Xuân Phng

KS

 

CNPM

phunghx@fit.hcmute.edu.vn

 

7

Trương Th Ngc Phưng

ThS

 

CNPM

phuongttn@fit.hcmute.edu.vn

 

8

Lê Vĩnh Thnh

TS

 

CNPM

thinhlv@fit.hcmute.edu.vn

9

Nguyn Trn Thi Văn

GV, ThS

 Phó Ch nhim B môn

CNPM

thivannt@fit.hcmute.edu.vn

 

10

Lê Văn Vinh

TS

 Phó trưng khoa

CNPM

vinhlv@fit.hcmute.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2019, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn