Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tác giả :
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

           Ngành đào tạo: Khoa học máy tính
           Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
           Mã ngành: 8480101
           Văn bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ
(Ban hành kèm quyết định số: ……/QĐ-ĐHSPKT, ngày …… tháng …… năm của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

1. Thời gian đào tạo: 1,5 năm
2. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp đại học
2.1. Ngành đúng: (Khoa quản ngành xác định căn cứ theo Thông tư 25/2017/TT/BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Kỹ thuật dữ liệu, Sư phạm tin học

2.2. Ngành gần: (Khoa quản ngành xác định căn cứ theo Thông tư 25/2017/TT/BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Các ngành thuộc nhóm ngành: Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; hoặc ngành Toán tin.
Các môn học bổ sung:
      Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cơ sở dữ liệu
2.3. Ngành xa:
Các môn học bổ sung:
      Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cơ sở dữ liệu, Hệ điều hành, Mạng máy tính căn bản, Lập trình hướng đối tượng.

Chi tiết chương trình đào tạo hướng ứng dụng
Chi tiết chương trình đào tạo hướng nghiên cứu
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2019, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức
Điện thoại: (+84 - 028) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn