Tác giả :

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 • Trưởng Khoa: TS. Đặng Thanh Dũng
 • Phó trưởng Khoa: TS. Lê Văn Vinh
 • Phó trưởng Khoa: ThS. Đinh Công Đoan

CÁC BỘ MÔN

 • Công nghệ phần mềm (CNPM)
  Chủ nhiệm Bộ môn: GVC, ThS. Nguyễn Minh Đạo
  Phó chủ nhiệm Bộ môn: GV, TS. Lê Văn Vinh
 • Hệ thống thông tin (HTTT)
  Chủ nhiệm Bộ môn: GVC, TS. Nguyễn Thành Sơn
  Phó chủ nhiệm Bộ môn: ThS. Hoàng Long
 • Tin học cơ sở (THCS)
  Chủ nhiệm Bộ môn: GVC, ThS. Trần Tiến Đức
  Phó chủ nhiệm Bộ môn: GV, ThS. Trần Công Tú
 • Mạng máy tính (MMT)
  Chủ nhiệm Bộ môn: GV, ThS. Đinh Công Đoan
 • Tổ: Hành chính - kỹ thuật (VPK)
  Thư ký Khoa: Nguyễn Thị Việt Hà

  Kỹ thuật Phòng máy: Huỳnh Trung Hiếu

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN CDKH CHỨC VỤ BỘ MÔN EMAIL TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Thiên Bảo GV, TS   THCS baont@fit.hcmute.edu.vn
2 Lê Thị Minh Châu ThS   HTTT chaultm@fit.hcmute.edu.vn  
3 Huỳnh Nguyên Chính GV, ThS   MMT chinhhn@fit.hcmute.edu.vn NCS
4 Huỳnh Thị Ngọc Dung KS   CNPM dunghtn@fit.hcmute.edu.vn CH nước ngoài
5 Đặng Thanh Dũng GV, TS  Trưởng khoa CNPM dungdt@fit.hcmute.edu.vn  
6 Nguyễn Minh Đạo GVC, ThS Chủ nhiệm Bộ môn CNPM daonm@fit.hcmute.edu.vn  
7 Đinh Công Đoan GV, ThS Phó trưởng khoa MMT doandc@fit.hcmute.edu.vn  
8 Trần Tiến Đức GVC, ThS Chủ nhiệm Bộ môn THCS ductt@fit.hcmute.edu.vn  
9 Đặng Thị Kim Giao ThS   CNPM giaodtk@fit.hcmute.edu.vn  
10 Nguyễn Thị Việt Hà ThS Thư ký Khoa VPK hantv@fit.hcmute.edu.vn  
11 Huỳnh Trung Hiếu ThS  Phụ trách CSVC VPK hieuht@fit.hcmute.edu.vn  
12 Quách Đình Hoàng GV, CN   THCS hoangqd@fit.hcmute.edu.vn  Cao học
13 Từ Tuyết Hồng GV, ThS   THCS hongtt@fit.hcmute.edu.vn  
14 Mai Tuấn Khôi GV, ThS   CNPM khoimt@fit.hcmute.edu.vn  
15 Nguyễn Hoài Lê GV,ThS   CNPM lenh@fit.hcmute.edu.vn  NCS Nước ngoài
16 Hoàng Long ThS  Phó CNBM HTTT longh@fit.hcmute.edu.vn  
17 Nguyễn Quang Ngọc GV, ThS   THCS ngocnq@fit.hcmute.edu.vn  
18 Phùng Quang Ngọc GV, ThS   CNPM ngocpq@fit.hcmute.edu.vn  NCS nước ngoài
19 Huỳnh Xuân Phụng KS   CNPM phunghx@fit.hcmute.edu.vn NCS nước ngoài 
20 Trương Thị Ngọc Phượng ThS   CNPM phuongttn@fit.hcmute.edu.vn  
21 Trần Nhật Quang KS   THCS quangtn@fit.hcmute.edu.vn NCS nước ngoài
22 Nguyễn Thành Sơn GVC, TS Chủ nhiệm Bộ môn HTTT sonnt@fit.hcmute.edu.vn
23 Lê Vĩnh Thịnh ThS   CNPM thinhlv@fit.hcmute.edu.vn NCS nước ngoài
24 Nguyễn Công Thương GV, TS   HTTT thuongnc@fit.hcmute.edu.vn
25 Nguyễn Hữu Trung GV, ThS Bí thư chi bộ MMT trungnh@fit.hcmute.edu.vn  
26 Trần Công Tú GV, ThS  Phó CNBM THCS tutc@fit.hcmute.edu.vn  
27 Nguyễn Thanh Tuấn GV, ThS   HTTT tuannt@fit.hcmute.edu.vn  NCS nước ngoài
28 Nguyễn Thị Thanh Vân ThS   MMT vannt@fit.hcmute.edu.vn  NCS
29 Nguyễn Trần Thi Văn GV, ThS   CNPM thivannt@fit.hcmute.edu.vn  
30 Lê Văn Vinh GV, TS  Phó trưởng khoa CNPM vinhlv@fit.hcmute.edu.vn
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn