Tác giả :ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

  1. Chủ nhiệm Bộ môn: GVC, ThS. Nguyễn Minh Đạo
  2. Phó chủ nhiệm Bộ môn: GV, TS. Lê Văn Vinh
DANH SÁCH CÁN BỘ


STT

H VÀ TÊN

CDKH

CHC V

B MÔN

EMAIL

TÌNH TRNG

1

Hunh Th Ngc Dung

KS

 

CNPM

dunghtn@fit.hcmute.edu.vn

CH nưc ngoài

2

Đặng Thanh Dũng

GVC, TS

 

CNPM

dungdt@fit.hcmute.edu.vn

 

3

Nguyn Minh Đạo

GVC, ThS

Ch nhim B môn

CNPM

daonm@fit.hcmute.edu.vn

 

4

Đặng Th Kim Giao

ThS

 

CNPM

giaodtk@fit.hcmute.edu.vn

 

5

Mai Tun Khôi

GV, ThS

 

CNPM

khoimt@fit.hcmute.edu.vn

 

6

Nguyn Hoài Lê

GV,ThS

 

CNPM

lenh@fit.hcmute.edu.vn

 

7

Phùng Quang Ngc

GV, ThS

 

CNPM

ngocpq@fit.hcmute.edu.vn

 NCS

8

Hunh Xuân Phng

KS

 

CNPM

phunghx@fit.hcmute.edu.vn

 

9

Trương Th Ngc Phưng

ThS

 

CNPM

phuongttn@fit.hcmute.edu.vn

 

10

Đặng Trưng Sơn

GV, TS

 

CNPM

sondt@fit.hcmute.edu.vn

 

11

Lê Vĩnh Thnh

TS

 

CNPM

thinhlv@fit.hcmute.edu.vn

12

Nguyn Trn Thi Văn

GV, ThS

 

CNPM

thivannt@fit.hcmute.edu.vn

 

13

Lê Văn Vinh

TS

 Phó trưng khoa

CNPM

vinhlv@fit.hcmute.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
CÁC ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
                 
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn