Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tác giả :

 

ĐÁP ÁN GỢI Ý

Câu 1. (1.5 điểm)

Function KTPTTrung(b() As Integer) As Boolean

Dim i As Integer, j As Integer

KTPTTrung = False

i = 0

Do

    j = i + 1

    Do While j <= n

        If b(i) = b(j) Then

            KTPTTrung = True

            Exit Function

        End If

        j = j + 1

    Loop

    i = i + 1

Loop Until i > n

End Function

Câu 2 (2.5 điểm)

a (1 điểm). Chạy tay lưu đồ với n = 12. Bảng giá trị :

i

j

(i Mod j<>0)And(j<i)

S

2

2

False

2,

3

2

True

2,

3

3

False

2,3,

4

2

False

2,3,

5

-

-

2,3,

6

2

False

2,3,

 

b (1.5 điểm). Viết chương trình theo lưu đồ đã cho.

Private Sub tinh_Click()

Dim n As Integer, s As String, i As Integer, j As Integer

Do

  n = InputBox("Nhap n:")

Loop Until n > 3

s = ""

For i = 2 To n \ 2

  If n Mod i = 0 Then

    j = 2

    Do While (j < i) And (i Mod j <> 0)

      j = j + 1

    Loop

    If j = i Then s = s & i & ","

  End If

Next i

MsgBox s

End Sub

Câu 3 (2 điểm):

Public Function TIMVITRICHAN (Byval a As Variant, Byval n As Integer) As String

            Dim i As Long   

For i = 1 To n

 If a(i) Mod 2 = 0 Then

             TIMVITRICHAN= str(i)

                        Exit Function

   End If

Next i

TIMVITRICHAN = "Khong co"

End Sub

Câu 4 (2 điểm)

Public Function KTMAXCHIA3(ByVal n As Long) As Boolean

Dim dv As Long, i As Long, max As Long

‘Kiểm tra n (0.5 đ)

If n < 0 Then

    MsgBox "Nhap n lon hon 0"

    Exit Function

    KTMAXCHIA3 = false

End If

'Tim chu so lon nhat (0.75 điểm)

max = n Mod 10

dv = 0

    Do While n<> 0

        dv =n Mod 10

        If dv >= max Then

            max = dv

        End If

        n = n \ 10

    Loop

'Kiem tra tích co phai la so chia hết cho 3? (0.75 đ)

If max mod 3=0 Then

         KTMAXCHIA3= true

Else

          KTMAXCHIA3 =false

End If

End Function

Câu 5 (2 đ): có thể làm theo cách khác

Public Function DAONGUOCCHUOI (Byval s As String) As String

    Dim i As Long, s2 As String, s1 As String, s3 As String

    d = Len(s)

    i = InStr(s, Space(1))

    Do While (i < d) And (i <> 1)

        s1 = Left(s, i - 1)

        For i = 1 To Len(s1) ‘ nếu thiếu -0.5 đ

            If Mid(s1, i, 1) >= "0" And Mid(s1, i, 1) <= "9" Then

                     s2 = Mid(s1, i, 1) + s2

            End If

        Next i

        s3 = s3 + s2 ‘ nếu thiếu -0.25

        s2 = " "  ‘nếu thiếu -0.25 đ

        s = LTrim(Right(s, d - i)) + Space(1) ‘nếu thiếu -0.25đ

        d = Len(s) + 1

        i = InStr(s, Space(1))

    Loop

    DAONGUOCCHUOI = s3 ‘ nếu thiếu -0.25 đ

End Function

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2019, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn