Tác giả :

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

           

                    Tên chương trình: KỸ THUẬT DỮ LIỆU

                    Trình độ đào tạo: Đại học

                    Ngành đào tạo: KỸ THUẬT DỮ LIỆU                 

                    Mã ngành: 52480105

                    Hình thức đào tạo: CHÍNH QUI

                    Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

(Ban hành tại Quyết định số……ngày…………………………………..của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

 

1. Thời gian đào tạo: 4 năm

2. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp phổ thông trung học

3. Thang điểm, Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

    Thang điểm: 10

    Quy trình đào tạo: Theo qui chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo quyết định số 17/VBHN-BGDĐT

    Điều kiện tốt nghiệp:

        Điều kiện chung: Theo qui chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo quyết định số 17/VBHN-BGDĐT

        Điều kiện của chuyên ngành: Phải hoàn tất thực tập doanh nghiệp trong học kỳ hè và được Khoa xác nhận.

4. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra

      4.1. Mục đích (Goals)

Đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật dữ liệu (KTDL) phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ, trung thành với lý tưởng dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về KTDL, có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề, có khả năng đánh giá và lựa chọn các giải pháp phù hợp, có năng lực xây dựng và quản trị các hệ thống dữ liệu lớn, có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, có thái độ nghề nghiệp phù hợp và năng lực tự học để đáp ứng được các yêu cầu phát triển của ngành và xã hội.

Với kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành Kỹ thuật dữ liệu được trang bị, học viên có khả năng nghiên cứu một cách độc lập, sáng tạo, có năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề kỹ thuật phức tạp. Ngoài ra, chương trình cung cấp nền tảng kiến thức vững chắc để học viên có thể tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

      4.2. Mục tiêu đào tạo (Objectives)

          Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo (CTĐT) Ngành KTDL, sinh viên có khả năng:
             - Có kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và công nghệ thông tin (CNTT)
            - Phát triển năng lực khám phá tri thức, giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống, có kỹ năng  và thái độ cá nhân, có kỹ năng  và thái độ nghề nghiệp
             - Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm và làm việc trong các nhóm đa ngành, đa lĩnh vực
             - Phát triển khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành, lãnh đạo nhóm, kinh doanh các kiến trúc như cơ sở dữ liệu và các hệ thống xử lý quy mô lớn.


Link:

Chi tiết chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật dữ liệu 132TC (Áp dụng từ năm 2018)

Chi tiết chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật dữ liệu 152TC (Áp dụng trước năm 2018)

Chi tiết chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật dữ liệu 150TC (Áp dụng cho các khóa KTDL 2019)

Chi tiết chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật dữ liệu 150TC (Áp dụng cho các khóa KTDL 2020)

Chi tiết chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật dữ liệu 150TC (Áp dụng cho các khóa KTDL 2023)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2019, Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 028) 37221223 - 8370

E-mail: kcntt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:34,517

Tổng truy cập:49,036